• โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

  • โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นายจำนงค์ จำรัสศรี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นางธีรดา แก้วบุญปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา คณะครูเข้าร่วมการประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ผู้ปกครองรับรู้โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมในการ จัดการศึกษา หลังจากนั้นผู้ปกครองได้พบปะพูดคุยกับครูที่ปรึกษาประจำห้องเรียน ณ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง