• โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

  • โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

การนิเทศ ติดตาม การประเมินผลระบบการบริหาร และการจัดการศึกษา

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและการประเมินผลระบบการบริหาร และการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา โดยการนำของ นายดำรงค์ ตุลาสืบ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา นางธีรดา แก้วบุญปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาและคณะครูให้การต้อนรับ การติดตาม ครั้งนี้ โดยมีแนวทางการนิเทศ ๓ รูปแบบ ๑. ติดตามการดำเนินงานระบบนิเทศภายใน ๒. ติดตามการนิเทศการดำเนินงานตามโครงการ/นโยบาย ๓. สังเกตการจัดการเรียนรู้และการนิเทศ เป็นการนิเทศแบบกัลยาณมิตรเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง