• โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

  • โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ สร้างสรรค์สังคม

โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ร่วมกับโรงพยาบาลเมืองปาน ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ได้จัดกิจกรรมการให้ความรู้เรื่อง เพศศึกษา ทักษะการปฏิเสธ การวางแผน ครอบครัว โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโทษของสุรา บุหรี่ โดยมีนางธนาภรณ์ ใจมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเมืองปานและคณะ ให้เกียรติเป็นวิทยากรได้มาให้ความรู้ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง