• โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
  156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

 • โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
  156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์     
          ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
 พันธกิจ
 1. สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาของประชากรวัยเรียนภาคบังคับทุกคนให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของไทย 12 ประการ
 3. ส่งเสริมให้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การจัดการศึกษา
 4. ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพและให้เป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง
 5. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยี
 6. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อความเป็นเลิศ
 เป้าประสงค์
 1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย
 2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
 3. ผู้เรียนทุกคนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 4. โรงเรียนใช้นวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
 5. เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนใช้เทคโนโลยีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
 6. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 7. สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนมีความร่มรื่น สวยงาม และเอื้อต่อการเรียนรู้
 8. บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ