• โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

  • โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

กิจกรรมการให้ความรู้เรื่อง การใช้ เครื่องมือ การบำรุงรักษา การป้องกันและระงับอัคคีภัย

26 ส.ค. 62 | รับชม : 76 ครั้ง