• โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

  • โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

ประชุมเครือข่ายสถานศึกษา

โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายจำนงค์ จำรัสศรี กำนันตำบลบ้านขอ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานและนางธีรดา แก้วบุญปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา เป็นกรรมการ และเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกท่านเข้าร่วมการประชุม โดยมีวาระการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้มีบทบาทหน้าที่และการมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาให้บรรลุเป้าหมายตามวัถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ณ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง