• โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

  • โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 1 1 2
ข้าราชการครู 5 6 11
พนักงานราชการ 1 1 2
อัตราจ้าง 0 1 1
ลูกจ้างประจำ 2 0 2
ลูกจ้างชั่วคราว 0 2 2
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 1 1
รวมเฉพาะครูผู้สอน 5 7 12
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 9 11 20
รวมทั้งหมด 9 12 21