• โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

  • โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 1 1 2
ข้าราชการครู 5 7 12
พนักงานราชการ 1 1 2
อัตราจ้าง 1 1 2
ลูกจ้างประจำ 2 0 2
ลูกจ้างชั่วคราว 0 1 1
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 1 1
รวมเฉพาะครูผู้สอน 6 8 14
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 10 11 21
รวมทั้งหมด 10 12 22