• โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

  • โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา

วันที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงวันสําคัญทางศาสนาซึ่งเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้ พระภิกษุสงฆ์จําพรรษาเป็นเวลา ๓ เดือนในฤดูฝน ระหว่างแรม ๑ ค่ํา เดือน ๘ ถึง วันขึ้น ๑๕ ค่ํ่า เดือน ๑๑ เพื่อไม่ให้พระสงฆ์ไปเหยียบย่ําข้าวกล้าของชาวนาให้ได้รับความเสียหาย โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยานำโดย นางธีรดา แก้วบุญปัน ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดบ้านแม่กองปินและวัดสุทธิจิตตาราม ตําบลบ้านขอ อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง