• โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

  • โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

กิจกรรมวันอาเซียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาได้จัดกิจกรรมวันอาเซียน โดยมี นายสุมล สัญญเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนได้มี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนมากยิ่งขึ้น ตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและร่วมกันขับเคลื่อน ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านอาเซียนศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาไปสู่ประชาคม อาเซียนอย่างสมบูรณ์ต่อไป ณ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง