• โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

  • โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมี นายสุมล สัญญเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ เข้าร่วม การประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน หลังจากนั้นผู้ปกครองได้พบปะ พูดคุยกับครูที่ปรึกษาประจำห้องเรียน ณ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒