• โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

  • โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

ข้อมูลนักเรียน

ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ดังนี้

          1) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด         168    คน
          2) จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
 
ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม
ชาย หญิง
.1 1 16 19 35
ม.2 1 16 9 25
ม.3 1 13 16 29
รวม ม.ต้น 3 45 44 89
ม.4 1 11 5 16
ม.5 1 13 19 32
ม.6 1 18 13 31
รวม ม.ปลาย 3 42 37 79
รวมทั้งสิ้น 6 87 81 168