• โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

  • โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวเจติยา แช่จึง
ตำแหน่งค.บ. ภาษาไทย ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โทรศัพท์ : 0931495546 อีเมล์ : [email protected]
 Email : ​[email protected]