• โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

  • โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

อัลบัมทั้งหมด

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

วันงดสูบบุหรี่โลก

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรวิจัยในชั้นเรียน

การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

การพ่นหมอกควัน จาก อบต. เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา

ถวายเทียนพรรษาร่วมกับชุมชน

การนิเทศ ติดตาม การประเมินผลระบบการบริหาร และการจัดการศึกษา

กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประชุมเครือข่ายสถานศึกษา

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมพิธีไหว้ครู

กิจกรรมจากพี่สู่น้องสภา...ร่วมกันพัฒนาสถาบัน

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

ดร.ประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๓๕ ได้มาติดตามความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เปิดเทอมวันแรก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

อบรมพัฒนาครูผู้นิเทศผ่านระบบ Video Conference

ต้อนรับ นางธีรดา แก้วบุญปัน ในโอกาสที่ท่านย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา

คณะกรรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ. สุมล สัญญเดช ในการเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

การนิเทศ ติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบทางไกล

การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา (COVID - 19)

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

กิจกรรมการนำเสนอโครงงานของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

การสุ่มตรวจหาสารเสพติดในสถานศึกษา

กิจกรรมค่าย T.U.W. Big brothers ทุ่งอุดมวิทยา ชี้เข็มทิศ พิชิต O-NET

วันครู ประจำปี ๒๕๖๓

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญ ทำแนวกันไฟป่า

วันครู ประจำปี ๒๕๖๓

เยาวชน รุ่นใหม่ มีใบขับขี่

กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

กิจกรรมเนื่องในวันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้นิเทศติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษา

การแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมลูกเสือสัมพันธ์ 2562

กิจกรรมเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด

กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑,๒,๓,๖

กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔,๕

กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็งประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน

วันปิยมหาราช

กิจกรรมการให้ความตามโครงการการอบรมจิตใจแจ่มใส อยู่ในร่างกายที่ สมบูรณ์

กิจกรรมการให้ความรู้เรื่อง การใช้ เครื่องมือ การบำรุงรักษา การป้องกันและระงับอัคคีภัย

กิจกรรมการแข่งขันวิทยาศาสตร์ไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน

กิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา

โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายเยาวชน คนดีศรีทุ่งอุดม

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ต้นกล้าเยาวชนจิตอาสา รักษ์สิ่งแวดล้อม สืบสานแนวพระราชดำริ

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม

การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก

การพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน อำเภอเมืองปาน ประจำปี ๒๕๖๒

กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

กิจกรรมพิธีไหว้ครู

กิจกรรมการเรียนรู้โรงเรียนสุจริตศึกษา

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

กิจกรรมการอบรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

กิจกรรมพิธีเปิดประชุมกองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

การติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา จาก สพม.๓๕

การปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

กิจกรรม รดน้ำดำหัวขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒

การรับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน

กิจกรรมการนำเสนอโครงงานของนักเรียน

กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

กิจกรรมการรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

การแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา

นิทรรศการวันมาฆบูชา

การป้องกันและลดปัญหาหมอกควันในเขตพื้นที่ตำบลบ้านขอ

วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ สร้างสรรค์สังคม

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

กิจกรรมการทำแนวป้องกันไฟป่า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

จัดกิจกรรมการทำความสะอาดบริเวณห้องเรียน

กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

กิจกรรมการอบรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

พิธีวันครู ประจำปี ๒๕๖๒

กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

การนิเทศติดตามกระบวนเรียนการสอนของโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา

กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ความกตัญญูต่อพ่อแม่ ทักษะการใช้ชีวิตให้รู้เท่าทันเทคโนโลยี

วันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ ๒๒ ปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

กิจกรรมเนื่องในวันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

การแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

กิจกรรมเนื่องในวันเอดส์โลก

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ

กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

วันวชิราวุธ

สืบสานประเพณียี่เป็ง กิจกรรมลอยกระทง

กิจกรรมแสดงมุทิตาจิต

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมวันอาเซียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรม การเข้าค่ายเยาวชน คนดีศรีทุ่งอุดม

การนิเทศการบริหารงานวิชาการ

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม

กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก

การเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

กิจกรรมพิธีเปิดประชุมกองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

กิจกรรมปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

การรับนักเรียนและมอบตัวนักเรียน ม.1และ ม.4 ปการศึกษา 2561

กิจกรรมบรรพชาสามเณร

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและวันเกียรติยศนักเรียน

กิจกรรมนำเสนอโครงงานของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันพระ

กิจกรรมทำแนวกันไฟ

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน

กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ท่าน ผอ. สุมล สัญญเดช และคณะครูโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาเข้าร่วมพิธีวันครู ประจำปี ๒๕๖๑

การเรียนรู้สูทกรรม ในวิชาลูกเสือ - เนตรนารี ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

กิจกรรม วันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจาปี 2560

กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน

การแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายสุมล สัญญเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 วันเอดส์โลก

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

กิจกรรมการเก็บเกี่ยวข้าวโพด

นักเรียน รด. ได้เข้าร่วมงานจิตอาสาพํัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

นักเรียนโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาได้เข้าร่วมการแข่งขันงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ ๘ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่