• โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

  • โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

การพ่นหมอกควัน จาก อบต. เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาพ่นหมอกควัน จาก อบต. เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน