• โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

  • โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 15 พฤษภาคม 2566