• โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

  • โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา จัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จริง จะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ตรง จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ณ วัดห้วยปลากั้ง วัดแสงแก้วโพธิญาณและด่านพรมแดน ไทย - พม่า จังหวัดเชียงราย โดย นายสุมล สัญญเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ได้มอบหมายให้ นางสาวเอื้อมเดือน ปินตาวะนา ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะ ชำนาญการ นำคณะครูและนักเรียนไปทัศนศึกษาดูงานครั้งนี้ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑