• โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

  • โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

คำสั่งออนไลน์ E-Office

เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล     ครั้ง วันที่
เอกสารกลุ่มบริหารงานวิชาการ     ครั้ง วันที่
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนการบูรณาการตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำสัปดาห์ ดาวน์โหลด 0.40 MB 344 19 พ.ค. 65
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ อบรม คุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประจำสัปดาห์ ดาวน์โหลด 0.13 MB 353 19 พ.ค. 65
มอบหมายงานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.09 MB 356 19 พ.ค. 65
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามสายงาน โครงสร้างสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.39 MB 313 19 พ.ค. 65
คำสังปฐมนิเทศ ดาวน์โหลด 0.22 MB 484 18 พ.ค. 65
เอกสารกลุ่มงานแผนและงบประมาณ     ครั้ง วันที่
เอกสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป     ครั้ง วันที่