• โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

  • โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

ประวัติโรงเรียน

         โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ที่ตั้งเลขที่ 156 หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งแล้ง ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52240 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ    E-mail: [email protected]  Tel:  0 – 5436 – 4096 , Fax:  0 – 5436 –4096  ได้เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 ซึ่งเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนเมืองปานวิทยา โดยใช้สถานที่โรงเรียนบ้านทุ่งแล้ง สังกัดสำนักงานคณะการประถมศึกษาอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปางเป็นที่เรียน
          ปีการศึกษา 2537 ได้ขอความร่วมมือราษฎรบ้านทุ่งแล้ง สร้างอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 1 หลัง 5 ห้องเรียน และบ้านพักครู 1 หลัง
          ปีการศึกษา 2538 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็น “ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ”    ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิกา
          ปีการศึกษา  2541   ได้รับอนุมัติให้ทางโรงเรียนเปิดทำการสอน ในระดับมัธยมศึกษา   ตอนปลาย  
          ปัจจุบัน   โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ที่ตั้งเลขที่ 156 หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งแล้ง ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52240 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 35 มีพื้นที่ทั้งหมด 50 ไร่ มีอาคารเรียนจำนวน 2 หลัง โรงฝึกงานจำนวน 1 หลัง อาคารศิลปศึกษาจำนวน 1 หลัง โรงอาหารจำนวน 1 หลัง มีห้องน้ำห้องส้วมจำนวน 2 หลัง บ้านพักครู จำนวน 2 หลัง บ้านพักนักการภารโรงจำนวน 1 หลัง  มีสนามกีฬาชนิดต่าง ๆ เช่น สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล สนามวอลเลย์บอล สนามตะกร้อ สนามเปตอง และมีศาลาพระพุทธจำนวน 1 หลัง โรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนโดยปลูกไม้ยืนต้นชนิดต่าง ๆ เพื่อให้ความร่มรื่น และจัดสวนหย่อมตามอาคารเรียนต่าง ๆ ให้สวยงาม สะอาด สงบ ปลอดภัย และปลอดอบายมุขทั้งปวง