• โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

  • โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์  (VISION)
      “ พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล เปี่ยมล้นคุณธรม สร้างสรรค์นวัตกรรม  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ  (MISSION)
     ๑. จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล
     ๒. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21  
     ๓. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีองค์ความรู้ สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม
     ๔. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
     ๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาเชิงระบบโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมยึดหลักธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์ (GOAL)
     ๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้นจากเกณฑ์ที่กำหนดและผู้เรียนมีทักษะในการสร้างและใช้นวัตกรรม สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
     ๒. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมก้าวสู่สากล
     ๓. ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
     ๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ  มีความรู้ และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
     ๕. สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการเชิงระบบคุณภาพ เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาอย่างยั่งยืน