• โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

  • โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ประหยัด อดออม
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียง