• โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

  • โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

ข้อมูลนักเรียน

ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 ดังนี้

          1) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด         166    คน
          2) จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
 
 
ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม
ชาย หญิง
.1 1 20 20 40
ม.2 1 16 20 36
ม.3 1 14 9 23
รวม ม.ต้น 3 50 49 99
ม.4 1 11 10 21
ม.5 1 10 5 15
ม.6 1 12 19 31
รวม ม.ปลาย 3 33 34 67
รวมทั้งสิ้น 6 83 83 166