• โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

  • โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
    156 หมู่ที่ 10บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางทับทิม พิทักษ์เขตขัณฑ์
ตำแหน่งค.บ. สังคมศึกษา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ โทรศัพท์ : 0874882028 อีเมล์ : [email protected]